По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2020 г. е 120, а новопостроените жилища в тях са 993. Спрямо третото тримесечие на 2019 г. сградите са с 14 помалко, или с 10.4%, a жилищата в тях нарастват с 390, или с 64.7%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 85.0%, с тухлена - 10.8%, а с друга - 4.2%. Това показват данните на НСИ - Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания" - Варна. 

Област Варна е на второ място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея е област Пловдив - 127 сгради с 568 жилища в тях. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (47.1%), следват тези с три стаи (31.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 1.7%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2020 г. във Варна и областта е 73.6 хил. кв. м, или с 27.1% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 34.9% и достига 50.8 хил. кв. метра.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.