О Б Я В А

за прием на проектни предложения  към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Цели и обхват на мярката:

Мярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ чрез:

• по-добро използване на факторите за производство;

• въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

• подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

•  постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

•  подобряване опазването на околната среда.

Проектите по процедурата се изпълняват на територията на общините Долни Чифлик и Бяла.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

МИГ „Долни Чифлик и Бяла” - мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

 • Допустими кандидати:

1. За безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:

a) земеделски стопани, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и притежаващи минимален стандартен производствен обем в размер 8 000 евро;

б) предприятия (еднолични търговци и юридически лица), различни от кандидатите по т. 1, буква „а“

2. Кандидатите по т.1, буква „а“ и буква „б“ трябва да имат постоянен адрес (за физическите лица) или седалище и адрес на управление (за едноличните търговци и юридическите лица) на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.

3. Кандидатите по т. 1, буква „б“ към датата на подаване на проектните предложения следва да отговарят на следните условия за допустимост:

а) да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

б) да са микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;

4. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

5. Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по т. 2, буква „б“ се доказва с декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване по образец съгласно приложение № 4 от документите за попълване към Условията за кандидатстване и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

6. По отношение на обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да са нарушени изискванията на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.

7. За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.), се признават обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 4 и т. 5 като физически лица.

8. За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 4 и т. 5 на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

 • Дейности, допустими за финансиране:

1. По настоящата процедура допустими за финансиране са следните дейности, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

• внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им,

• и/или внедряване на нови продукти, процеси и технологии,

• и/или намаляване на себестойността на произвежданата продукция,

• и/или постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС,

• и/или подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини,

• и/или опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,

• и/или подобряване на енергийната ефективност в предприятията,

• и/или подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд,

• и/или подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост,

• и/или подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

б) месо и месни продукти;

в) плодове и зеленчуци, включително гъби;

г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);

и) гроздова мъст, вино и оцет.

3. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по т. 22-30 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.

4. Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък "приложение № І от ДФЕС", посочени в Приложение № 8 от документите за информация на кандидатите към Условията за кандидатстване.

5. Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни продукти.

 • Допустими разходи:

Допустимите категории разходи по настоящата процедура са:

- Разходи които имат характера на инвестиционни по смисъла на чл.45 от Регламент (ЕС) 1305/2013;

- Други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) 1305/2013 и приоритетите на Стратегията за ВОМР;

-Съобразени с общите национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), за програмен период 2014 - 2020 г и по-специално за разходите, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), определени в Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 година (Обн.ДВ бр.61/2016)

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните видове разходи:

14.1.1.Разходи за материални инвестиции:

1.         Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга;

2.         Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване и др. на суровините или готовата продукция, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3.         Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

4.         Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

5.         Разходи за закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи/.

6. За материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 1 към Раздел 8.2 от ПРСР 2014-2020, включително чрез финансов лизинг – приложение № 3 от документите за информация към Условията за кандидатстване.

14.1.2. Разходи за нематериални инвестиции:

1. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на софтуер, свързан с преработвателната дейност на кандидата;

3. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

4. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на кчеството и подготовка за сертификация в предприятията;

5. Общи разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект;

а) Разходите за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта (разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи, и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта), като част от разходите по т. 5 не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на общия размер на допустимите разходи проекта;

6. Разходи за закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи, предназначени за производствена дейностне, не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи проекта.

Разходите за закупуване на земя са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

Няма да се предоставя финансова помощ за закупуването на превозно средство, с изключение на специализирани транспортни средства, включително превозни средства за целите на инвестицията, когато същите са допустими за финансиране съгласно подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.

Съгласно ПРСР 2014-2020 по подмярка 4.2 е допустимо закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 • Период на прием и  място  за подаване на проектни предложения:

Втори прием :

Начална дата за втори прием на проектни предложения: 30.10.2020 г.

Краен срок за представяне на предложенията: 30.11.2020 г., 17:30 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 150 389,85 лв., остатък след първи прием.

 • Финансови параметри на проектите:
 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 20 000 евро – 39 116, 00 лева.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на е 200 000 евро - 195 580,00 лева.
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 19 558,00 лева.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 195 580,00 лева.

 • Размер и интензитет на финансовата помощ:

1.         Финансовата помощ за одобрени проекти по процедурата е в размер на 50 на сто от размера на общите допустими разходи.

2.         Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

 • Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерии за подбор

Минимално изискване

Максимален брой точки

 1. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни и приоритетни за територията сектори.

Над 50 % от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етерично-маслени култури“

20 т.

 1. Проекти, насърчаващи праработката на местни суровини от растителен или животински произход.

Над 65 % от обема на преработваните суровини от растителен или животински произход, са произведени на територията на МИГ от земеделски производители, регистрирани на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“

15 т.

 1. Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти.

Над 65 % от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана ще бъде биологично сертифицирана

15 т.

 1. Проекти, които водят до осигуряване на устойчива заетост в предприятията.

20 т.

Проектът води до запазване на съществуващите работни места в предприятието

5 т.

Създаване на до 2 нови работни места вкл.

10 т.

Създаване на над 2 до 5 нови работни места вкл.

15 т.

Създаване на над 5 нови работни места

20 т.

 1. Проекти, при които изпълнението на проекта е свързано с внедряването на иновации в преработвателната промишленост.

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието. Иновация е разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организацията на работното място, или външни връзки, която води до повишаване на икономическа, социална и екологична ефективност.

20 т.

 1. Проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда – инвестиции, водещи до намаляване на вредните емисии и/или проекти, водещи до постигане на стандартите на ЕС, свързани с минималните стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане

Инвестициите следва да водят до изпълнение на изискванията на:

1.Регламент  /ЕО/№ 853/2004/чл. 10, § 3, Приложение  III, Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара

и/или

2. Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС/, които водят до намаляване на емисиите.

10 т.

 1. Подпомагане на проекти за повишаване на енергийната ефективност в предприятията от преработвателната промишленост.

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието.

10 т.

Общо

110 т.

Минимален брой точки по подмярка 4.2 : 10 точки

Максимален брой точки по подмярка 4.2: 110 точки

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

инж. Коста Стоянов  – изпълнителен директор на МИГ Долни Чифлик и Бяла;

Венелин Миланов – експерт ВОМР

Цветелина Минчева – технически сътрудник

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ „Долни Чифлик и Бяла” на адрес: гр. Бяла, област Варна, ул. „Иван Калчев” № 2, тел.: 0878 945154, 0889200102, 0886810024.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща:  migd4b@abv.bg

Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ и в ИСУН в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на сдружение МИГ “Долни Чифлик и Бяла” : http://www.mig-db.org/

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.