Няма опасност за българското крайбрежие от възможен разлив от експлозията в петролната рафинерия в румънския град Наводари, северно от Констанца в Румъния. Това показва компютърна симулация, която обхваща първите 24 часа след 19 ч вчера, съобщиха от екоминистерството.

Симулацията е изготвена от „Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона“ във ВВМУ „Никола Вапцаров“ (ВВМУ). Визуализацията дава основание да се твърди, че дори и при наличието на разлив, той не застрашава българското крайбрежието на този етап. В морската зона на рафинерията (до 10 морски мили от брега) усреднените течения за денонощието са в посока север – североизток. При потенциален разлив той би се разпространил в северна посока от рафинерията.

Припомняме, че РИОСВ - Варна предприе незабавни действия за установяване на вероятно трансгранично замърсяване на атмосферния въздух и обяви, че разполага мобилна автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух в Дуранкулак.
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология - БАН, филиал Варна, към момента посоката на вятъра е запад-северозапад и преносът на въздушни маси е ориентиран към Черно море. При запазване посоката и скоростта на вятъра не се очаква замърсяването на атмосферния въздух да достигне границите на България, съобщава БНР.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.