Социалното министерство предлага над два пъти минималната работна заплата да получават част от социалните работници от услугите, финансирани от държавния бюджет.

В публикуваните за обсъждане критерии за формиране на техните заплати е предвидено обвързване с минималната за страната работна заплата, като промяната трябва да влезе в сила от началото на 2022 година.

Законът за социалните услуги задължава да се приемат критерии за формиране на заплатите на социалните работници от услугите. Те ще бъдат диференцирани като за ръководителите на дневни центрове, или 24-часови услуги, месечната заплата ще е от 180 до 250 на сто от минималната, а за основните и препоръчителни специалисти, които пряко предоставят услугата на хората, от 150 до 220 на сто от минималната заплата.

Пак в зависимост от вида на услугата, най-високо ще е заплащането в интегрираните здравно-социални услуги за деца и възрастни. Предвидено е още за тези, които полагат грижа за хора с агресивно поведение и с нужда от постоянно медицинско наблюдение, заплатите да се повишат  допълнително с до 30%.

По данни на Агенцията за социално подпомагане в момента над 16 000 социални работници са заети в услугите и се грижат за над 36 000 потребители.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.