Националният военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново настоява за допълнително държавно финансиране от 45 милиона лева за пълна модернизация на базата си.

Националният военен университет е възложил обществени поръчки за 8 милиона лева за подобряване на битовите условия, за ремонти на учебните бази и на полигоните във Велико Търново и Шумен.

„Нужни са ни още 45 милиона лева, за които сме отправили искане до Министерството на отбраната“, посочи началникът на университета полковник Иван Маламов:

„Целта е да се повиши нивото на подготовка, материалната база, нови симулатори и тренажори“.

235 курсанти и утвърденият прием за новата учебна година. До сега Националният военен университет е изпълнил 80 на сто от квотата. През септември ще има допълнителен прием, допълва БНР.

Снимка: БНР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.