Необходимо е още сега провеждането на комуникационна кампания, която да е насочена към всички заинтересовани страни и най-вече към икономическите оператори, за да може да бъдат защитени интересите на потребителите в предходния период около въвеждането на еврото. Превенцията е също толкова важна, колкото и ефективният контрол. Това коментира в ефира на Радио София основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

„Търговците трябва да бъдат събрани и да им бъдат припомнени основните изисквания в Закона за защита на потребителите по отношение обявяването на цените, както и да бъдат запознати с новите изисквания при двойното обозначаване на цените и правилното превалутиране, които произтичат от Плана за въвеждането на еврото.“, каза Руменова. „Ако търговците не познават правилата, ако те не подхождат добронамерено към своите клиенти и също така ако не знаят, че при нарушение ще бъдат санкционирани от контролния орган, то тогава няма как да се установи един справедлив и защитен за потребителите пазар“, добави експертът.

Според нея има добър план, с конкретни цели по отношение на потребителската защита. „Въпросът е как на практика ще се реализира, защото той трябва да бъде детайлизиран – да бъдат изведени конкретни целеви публики, конкретни послания към тях и цели, които да бъдат постигнати, като се включат подходящите комуникационни канали. Само по такъв начин търговците ще разберат какво се очаква от тях, за да бъдат изрядни, защо трябва да са такива и какво следва, ако не са. А потребителите – от какво и как да се пазят, както и как да упражняват своя граждански контрол с реакция и сигнали при нарушения.“, обясни Габриела Руменова.

„В момента Комисията за защита на потребителите не се възприема като орган, който може да бъде уважаван и да всява респект, тъй като тя епизодично се насочва към сектори, които не са приоритетни за обществото, а е важно да се фокусира именно върху касаещите обикновения потребител проблеми, не върху чрезвичайни покупки, които прави много малък процент от обществото. Както казаха министърът на икономиката и дори премиерът, КЗП се нуждае от реформира, тъй като в момента не работи така, че да защитава интересите на потребителите. Надяваме се, че това предстои.“, завърши тя.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.