Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 75.4 години.Това показват данните на НСИ, Териториалното статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна". Те показват също така, че спрямо предходния период (2017 - 2019 г.) тази продължителност намалява с 0.4 години.

Иначе средната продължителност на живота в областта е с 0.8 години по-висока от средната за страната - 74.6 години. Област Варна, заедно с областите Кърджали (76.7), София (столица) (76.3) и Благоевград (75.5), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Видин (71.8) и Монтана (72.3 години).

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 72.0 години, докато при жените е с 6.8 години по-висока - 78.8 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната. За периода между 2010 и 2020 г. средната продължителност на живота в област Варна нараства с 1.4 години. Увеличението и при мъжете и при жените е с 1.4 години. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периодите 2013 - 2015 г. и 2014 - 2016 г. - 7.0 години, а най-малка в периода 2010 - 2012 г. - 6.3 години в полза на жените.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.