През второто тримесечие на 2020 г. в област Варна е започнал строежът на 120 жилищни сгради с 687 жилища в тях и със 110 613 кв. м обща застроена площ, на 8 административни сгради с 1 753 кв. м РЗП и на 40 други сгради с 30 743 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 57.9%, жилищата в тях - с 3.9%, а разгънатата им застроена площ - с 50.1%. Започнатите други видове сгради са повече със 122.2%, а общата им застроена площ - с 32.2%. Това показват данните на НСИ “Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания - Варна“.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са повече със 7.1%, докато броят на жилищата в тях намалява с 1.3%, а разгънатата им застроена площ - с 2.8%. Започнатите други видове сгради се увеличават с 37.9%, докато общата им застроена площ намалява с 22.8%.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на второ място в страната. Първа е област Пловдив - 178 жилищни, 5 административни и 62 други сгради. Непосредствено след област Варна са областите София (столица) - 129 жилищни, 4 административни и 11 други сгради и София - 86 жилищни и 20 други сгради.

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 145 жилищни сгради с 913 жилища в тях и 166 719 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 822 кв. м РЗП и на 34 други сгради с 23 148 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 5.2%, докато жилищата в тях се увеличават с 34.3%, а общата им застроена площ - с 83.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 13.3%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 9.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради остава непроменен, жилищата в тях се увеличават с 5.2%, а разгънатата им застроена площ - с 18.4%.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 244 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област София (столица) с 210 броя.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.