През третото тримесечие на миналата годината цените на апартаментите и къщите в столицата са с 8,6% по-високи от същия период на предходната година. Така столицата изпревари Пловдив и Бургас, които бяха начело на класацията в предходните тримесечия.

София е на първо място, защото има сериозен ръст както в цените на новото строителство, така и при съществуващите апартаменти. Жилищата в нови сгради в столицата поскъпват със 7,9%, докато цените на апартаментите и къщите старо строителство нарастват с 9,4% в рамките на година.

Така София държи и първото място сред градовете с над 100 000 жители по ръст на цените на старото строителство. Характерно за столицата е, че разликата между поскъпването на новите жилища и апартаментите в стари сгради е най-малка спрямо останалите големи градове в страната.

На второ място по поскъпване на имотите остава Бургас с ръст на цените 7.4% за година. Цените на жилищата в стари сгради са нараснали с 8.9%, а на новите апартаменти и къщи с 5,6%

Третото място в класацията си поделят Русе и Стара Загора, където поскъпването на жилищата е с по 5,3% за година.

В Русе ситуацията е различна. Поскъпването на новите жилища е само с 0,9%. При старите жилища повишението на цените е с 6,1%.

Петото място в класацията за поскъпване на жилищните имоти в големите гладове е за Пловдив. Там има голяма разлика в движението на цените на новото и старото строителство. При новите жилища има спад, а при съществуващите повишението на цените е с 5%.

Последното шесто място в класацията остава за Варна, където има минимален спад в цените на имотите в рамките на година

Общо за страната жилищните имоти са поскъпнали с 4,8% за година, показват данните на НСИ. При новите ръстът в цените е с 3,5%, а при съществуващите – с 5,6%. Това показва, че къщите и апартаментите в стари сгради стоят стабилно на пазара, а цените на новото строителство, макар да зависят от сградите, които излизат на пазара, също вървят нагоре.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.