По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2019 година е 7 689 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив.

Тона съобщава НСИ - Териториално статистическо бюро - Североизток отдел "Статистически изследвания - Варна"  От данните става ясно, че сравнение с 2018 г. обемът на БВП в номинално изражение се увеличава с 5.3%. Произведеният в областта БВП е 6.4% от общия за страната. На човек от населението се падат 16 340 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 170 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 38 603 лева.

Създадената през 2019 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Варна възлиза на 6 637 млн. лв., което представлява 6.4% от добавената стойност за страната. В сравнение с 2018 г. обемът ѝ в номинално изражение се увеличава с 4.8%. Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 4 832 млн. лв. и представлява 72.8% от общата БДС за областта. В сравнение с 2018 г. делът на сектора в добавената стойност нараства с 1.6 процентни пункта. Индустриалният сектор намалява своя относителен дял в БДС за областта. През 2019 г. са реализирани 1 630 млн. лв. или 24.6%, което е с 1.7 процентни пункта по-малко спрямо 2018 година. Относителният дял на аграрния сектор нараства в сравнение с 2018 година. Той представлява 2.6% от добавената стойност на областта и е в размер на 175 млн. лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.