По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната с 1 384 лв., съобщават от НСИ, Териториалното статистическо бюро - Североизток.

Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 2 072 лв., София - 1 412 лв. и Враца - 1 411 лева. Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2021 г. е 1 394 лв., за май - 1 378 лв. и за юни - 1 378 лева.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 5.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано найголямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30.2%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 28.6% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 23.1%.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.6% спрямо второто тримесечие на 2020 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2021 г. са:

- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 869 лева;

- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 885 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

- „Операции с недвижими имоти“ - 882 лева;

- „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 983 лева;

- „Други дейности“ - 989 лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.