Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2020 г. е 1 318 лв., за ноември - 1 302 лв. и за декември - 1 287 лева, Това показват данните на Териториално статистическо бюро - Североизток.

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. - 1 302 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 959 лв., Враца - 1 360 лв. и София 1 330 лева.

През четвъртото тримесечие на годината средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 13.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 10.9% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 10.6%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 5.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“, „Държавно управление“ и „Операции с недвижими имоти“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 363 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 936 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 735 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 824 лева; „Други дейности“ - 901 лева; „Култура, спорт и развлечения“ - 993 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10.2%, а в частния сектор - с 3.1%.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.