Област Варна е на пето място в страната по цена на сделки с ниви през 2020 година. Преди нея са областите Добрич - с 2 001 лв., Силистра - с 1 452 лв., Разград - с 1 168 лв. и Русе - 1 153 лв. на декар. През 2020 г. най-висока e цената на сделки с ниви в община Ветрино - 1 395 лв. на декар. След нея са общините Вълчи дол - 1 328 лв. и Суворово - 1 213 лв. на декар.

Това показват данните на НСИ, Териториално статистическо бюро Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна". Най-ниска е цената на сделки с ниви в общините Бяла и Дългопол, съответно 540 лв. и 585 лв. на декар. Цена на рентата на земеделска земя в област Варна през 2020 година

През 2020 г. средната цена на наем/арена на един декар ниви в област Варна достига 51 лв., което е с 13.6% по-малко спрямо 2019 година. Средната цената за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 12 лв., и е с 9.1% по-висока спрямо предходната година.

Област Варна е на девето място в страната по цена за наем/аренда на един декар ниви през 2020 година. Преди нея са областите Силистра - 69 лв., Разград - 63 лв., Добрич - 60 лв., Русе - 59 лв., Плевен - 57 лв., Велико Търново - 55 лв., Монтана - 53 лв. и Шумен - 52 лв. на декар. През 2020 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Вълчи дол - 60 лева. След нея са общините Суворово - 58 лв., Аксаково и Ветрино - по 53 лв. на декар. Най-ниска е цената на рентата на ниви в общините Бяла и Аврен, съответно 24 лв. и 37 лв. на декар.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.