Снимка: Novini Razgrad

Наетите лица към края на юни са се увеличили с 1.5% спрямо края на март 2022 година. Това показват данни на Националния статистически институт. Най-голямо увеличение на новопостъпили на работа се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30.5%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.6%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 4.1%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ - с 1.6% и „Строителство“ - с 1.2%. Като цяло сред наетите лица имат най-голям дял тези в сферата на преработващата промишленост – 20.4% и в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 16.6%.

В края на юни 2022 г. в сравнение с края на юни 2021 г. Постъпилите на работа се увеличават с 3.1 хил. или с 0.1%.
Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.7 хил., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5.6 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.9 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - със 7.0 хил., и в „Строителство“ - с 5.3 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 5.3%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.1%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.5%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Строителство“ - с 4.1%

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.