През ноември 2020 г. промишленото производство и строителството се понижават, докато търговията на дребно нараства, както и трите важни икономически сектора продължават да отчита понижение на годишна база, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се понижава през ноември с 1,5% спрямо октомври, когато нарасна слабо с 0,4 на сто. Това представлява първо свиване на производството след шест поредни месеца на постепенно възстановяване на производството от драматичния спад, регистриран през март и април, когато икономиката изпадна в шок заради първата вълна на коронавирусната пандемия и въведените тогава строги ограничителни мерки.

На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се понижава през ноември 5,0% след спад с 3,1% през октомври и след двуцифрени спадове през пролетта.

През ноември е регистрирано понижение на месечна база с 9,2% в добивната промишленост, с 1,1% в преработващата промишленост и с 0,8% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

Спрямо ноември 2019-а година добивната промишленост се свива с цели 18,1%, преработващата промишленост се понижава с 3,7%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ бележи спад с 6,6 на сто.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се понижава през ноември 2020 г. 0,4% спрямо октомври, когато отбеляза спад с 1,6%, като продукцията от гражданското и инженерно строителство се понижава с 0,4%, докато от сградното строителство - с 0,5 на сто.

На годишна база строителната продукция през ноември се свива с 4,1% след понижение с 4,6% през октомври, отбелязвайки спад за десети пореден месец, като сградното строителство се понижава през ноември със 7,9%, но при нарастване на гражданското и инженерното строителство с 1,2 на сто.

През ноември НСИ отчита подобрение единствено при търговията на дребно, като оборотът в търговията на дребно се повишава с 1,2% спрямо октомври, когато нарасна с 1,3 на сто. Това е най-слабото повишение при търговията на дребно от месец юни, но въпреки това представлява растеж за седми пореден месец.

На годишна база търговията на дребно се понижава през ноември с 6,4% след спад с 5,3% през октомври, отбелязва понижение за пореден месец през изминалата 2020 г.

Данните на НСИ показват, че бизнес дейността в страната започва да се влошава през последното тримесечие на годината, тъй като втората вълна на коронавирусна пандемия и свързаните с нея нови ограничителни мерки както в България, така и в Европа започват да се отразяват негативно и водят до забавяне на икономическо възстановяван , което беше в сила през третото тримесечие след драматичния спад през пролетта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.