През 2019 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 94 л/ден. през 2018 г. на 97 л/ден. през 2019 година. Това показват данните на НСИ - Териториално статистическо бюро - Североизток, Отдел Стратегически изследвания - Варна".

 За същия период потреблението на питейна вода от домакинствата в страната се оценява на 99 литра средно на човек, което е на равнището на 2017 и 2018 година. Разпределението по области показва, че през 2019 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (124 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Сливен (69 л/чов./ден.) и Търговище (66 л/чов./ден.).

В областта 86.5% от населението е свързано с обществената канализация и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води с вторични методи и методи за допречистване (отстраняване на азот и/или фосфор) при 64.6% от населението за страната. 2. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение Дълготрайните материални активи с екологично предназначение са част от общите дълготрайни материални активи в страната.

Те се разпределят по направления за околната среда - за отпадъчни води, опазване на въздуха, почвата и подпочвените води, биологичното разнообразие и защитените територии и обекти, ловни и рибни стопански мероприятия, за третиране на отпадъци, шум и други. В края на 2019 г. общата стойност на наличните дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Варна е 750.5 млн. лв., като спрямо 2018 г. се увеличава с 5.0%.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.