През 2021 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 263.6 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 19.6%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 316.3 млн. лв., следван от сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 228.9 млн. лева. През 2021 г. тези сектори заедно формират 43.2% от общия обем разходи за ДМА. Това показват данните на Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел „Статистически изследвания - Варна".

През 2021 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на промишлеността, като относителният им дял се увеличава с 3.7 процентни пункта в сравнение с 2020 г., и спад в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 2.4 процентни пункта.

През 2021 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава намаление на относителния дял на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции с 9.4 процентни пункта в сравнение с предходната година, като делът им достига 30.1%. Намалява и относителният дял на направените разходите за машини, произведено оборудване и апаратура с 0.2 процентни пункта. Същевременно вложените средства за закупуване на земя нарастват с 6.8 пункта и инвестираните в транспортни средства - с 2.3 процентни пункта, като формират съответно 15.8 и 15.9% от общия обем инвестиции в ДМА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.