По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия в област Варна са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 4 680 млн. лв., от които 77.7% са от нехранителни стоки и 22.3% - от храни, напитки и тютюневи изделия. Това показват данните на НСИ - Териториално статистическо бюро - Североизток отдел "Статистически изследвания - Варна"

В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 2.8%, като е отчетен ръст както на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на продажбите на едро на нехранителни стоки съответно с 10.1 и 0.9%.

Продажбите на дребно (вкл. ДДС и акцизи) достигат 3 181 млн. лв., като отново преобладават нехранителните стоки с дял 72.3%. В сравнение с 2018 г. обемът на продажбите на дребно в номинално изражение нараства със 7.1%, като ръст е отчетен както на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на продажбите на дребно с нехранителни стоки съответно с 3.1 и 8.7%

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.