През второто тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години във Варненска област са 206.7 хил., като 110.9 хил. от тях са мъже, а 95.7 хил. са жени. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.7%. Това показват данните на Националния статистически институт - Териториално статистическо бюро - Североизток - отдел статистически изследвания" - Варна.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 67.3%, съответно 71.8% за мъжете и 62.8% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият коефициент остава непроменен, като при мъжете коефициентът намалява с 3.1 процентни пункта, а ри жените се увеличава с 3.2 процентни пункта.
Същевременно през второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 212.1 хил., от които 112.9 хил. са мъже, а 99.2 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.4%.
По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на шесто място след областите Велико Търново, София (столица), София, Благоевград и Стара Загора.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.