По окончателни данни през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 412.3 млн. лв. и намаляват с 2.4% спрямо 2018 година. Това съобщават от НСИ - Териториално статистическо бюро - Североизток отдел Статистически изследвания - Варна".

 Данните показват, че приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 298.4 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 4.7% спрямо предходната година. Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 113.9 млн. лв. и се увеличават със 7.2% спрямо 2018 година.

Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 64.9%, а на жилищни сгради - 35.1%.

През 2019 г. приходите от сградно строителство в област Варна са 775.9 млн. лв., като намаляват с 2.6% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 52.3%, а от строителство на нежилищни сгради - 47.7% от общите приходи от сградно строителство. В област Варна приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции намаляват с 2.2% спрямо 2018 г. до 636.4 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 45.1% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ - 62.1%.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.