Към 31.12.2020 г. в област Варна многопрофилните болници са 6 с 2 052 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 77.0% от легловия фонд на всички болници в областта.

Това показват последните данни, които публикува НСИ, Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел „Статистически изследвания - Варна". Според данните легловият им фонд варира в широки граници - от 60 до 1 384 легла. Към 31.12.2020 г. специализираните болници в област Варна са 10, от които 9 - за активно лечение с 493 легла и една - за рехабилитация със 120 легла.

Осигуреността на населението в област Варна с болнични легла в края на 2020 г. е 566.9 на 100 000 души от населението (783.9 средно за страната), при 567.4 на 100 000 души в края на 2019 година.

Към 31.12.2020 г. заведенията за извънболнична помощ в област Варна са 169 със 101 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология.

В края на 2020 г. в област Варна тези заведения са 12 с 356 легла, като най-голям е броят на хосписите - 6 с 261 легла. В сравнение с 2019 г. броят на другите лечебни и здравни заведения се увеличава с един, а легловият им фонд - с 26.7%.
В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Варна практикуват 2 395 лекари. Лекарите по дентална медицина са 615, като 426 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 926, от които 1 667 медицински сестри и 359 акушерки.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 279, или 11.6% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология - 141 (5.9%), Педиатрия - 138 (5.8%), Акушерство и гинекология - 136 (5.7%), Спешна медицина - 133 (5.6%), Анестезиология и интензивно лечение - 124 (5.2%).

Осигуреността с лекари в края на 2020 г. за област Варна е 50.9 на 10 000 души от населението и е по-висока от средната за страната (43.0 на 10 000 души от населението). Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24.3 до 63.4 на 10 000 души, като най-висока е тя в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.