Към 31 декември 2020 г. населението на област Варна е 470 124 души, което представлява 6.8% от населението на България. Това нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 308 хил. души) и Пловдив (666 хил. души). Данните представи днес НСИ, Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел Статистически изследвания - Варна. На четвърто място в страната е област Бургас (410 хил. души).

В сравнение с 2019 г. населението на областта през 2020 г. се увеличава с 239 души, или с 0.1%. Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.

Демографската ситуация в област Варна през 2020 г. се характеризира с отрицателен естествен прираст, намаляване на броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост, в същото време се увеличава броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.

Като положителни тенденции през 2020 г. могат да се отчетат увеличението на населението, намаляващата детска смъртност и продължаващия положителен механичен прираст на населението. Раждаемост През 2020 г. в област Варна са регистрирани 4 243 родени деца, като от тях 4 219 (99.4%) са живородени.

В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 65 деца, или с 1.5%. Коефициентът на обща раждаемост1 в област Варна през 2020 г. е 9.0‰ и намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с предходната година.

Броят на живородените момчета (2 167) е със 115 по-голям от този на живородените момичета (2 052), или на 1 000 родени момчета се падат 947 момичета. В градовете и селата живородените са съответно 3 543 и 676 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.0‰, а в селата - 8.8‰. През 2019 г. тези коефициенти са били съответно 9.2 и 8.8‰.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена в област Варна е 1.49. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.22 деца, а през 2019 г. - 1.47 деца. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава в сравнение с 2019 г. и е 28.4 години. През 2020 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Варна е 2 475, или 58.7% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните живородени деца е по-висок в селата (69.7%) отколкото в градовете (56.6%).

Смъртност Броят на умрелите през 2020 г. в област Варна е 6 930 души, а коефициентът на обща смъртност3 - 14.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 940 случая, или с 15.7%. Смъртността сред мъжете (15.9‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (13.6‰). През 2020 г. на 1 000 жени умират 1 104 мъже.

Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.4‰) отколкото в градовете (13.4‰). През 2020 г. в областта са починали 15 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност4 е 3.6‰, като през 2019 г. той е 4.4‰, а през 2001 г. - 16.3‰.

Бракове и бракоразводи Регистрираните юридически бракове през 2020 г. в област Варна са 1 687 - с 373 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 77.9% (1 315) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 372 брака.

Коефициентът на брачност е 3.6‰ и намалява в сравнение с 2019 г., когато е бил 4.4‰. Броят на разводите през 2020 г. е 688 и е със 103 по-малко от този през 2019 година. От всички прекратени бракове 89.0% се отнасят за населението в градовете. Вътрешна и външна миграция на населението През 2020 г. в преселванията между населените места в област Варна са участвали 8 498 лица.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.