През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 225.1 хил., от които 123.5 хил. са мъже, а 101.6 хил. са жени.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.0%. Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 56.6% (при 52.9% за страната), съответно 64.6% за мъжете и 49.2% за жените. Това показват данните на НСИ - териториално статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна"

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. този коефициент е по-нисък с един процентен пункт, като при мъжете намалението е с 1.6 процентни пункта, а при жените - с 0.3 процентни пункта. По брой на заетите лица област Варна е на трето място в страната след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на второ място след област София (столица).

През четвъртото тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 221.0 хил., като 121.2 хил. от тях са мъже, а 99.8 хил. са жени. Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 1.9%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 72.1%, съответно 78.4% за мъжете и 65.6% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият коефициент е по-нисък с 0.9 процентни пункта, като при мъжете коефициентът намалява с 1.8 процентни пункта, а при жените остава непроменен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.