Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2021 год. възлизат на 1, 548 милиарда евро по текущи цени. През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 811.3 млн. евро. Това показват последните данни, оповестени от НСИ, Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел „Статистически изследвания - Варна".

Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ - 285.9 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 273.6 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ - 102.1 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2021 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор „Операции с недвижими имоти“, като относителният им дял нараства с 2.4 пункта в сравнение с предходната година и достига 18.5%. Увеличава се и относителният дял на ПЧИ в промишлеността с 0.6 процентни пункта и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 0.3 процентни пункта.

Същевременно намалява относителният дял на ПЧИ в секторите „Строителство“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ с по 1.1 процентни пункта в сравнение с 2020 година.

През 2021 г. област Варна се нарежда на пето място в страната (след София (столица), Бургас, Пловдив и София) по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 5.5% и съответно 68.2% за Североизточния район.

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Девня със 740.0 млн. евро, следвана от община Варна със 713.5 млн. евро. Двете общини заедно формират 93.9% от общия обем на ПЧИ в областта. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.