По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2021 г. се увеличават с 1.2 хил., или с 0.8% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 144.0 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 11.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 10.3% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 8.9%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 8.0% е регистрирано в дейност „Транспорт, складиране и пощи“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 19.4 и 13.1%.

В края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.5 хил., или с 1.7% по-малко в сравнение с края на март 2020 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 1.4 хиляди и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 1.1 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности“ - с 32.7%, „Операции с недвижими имоти“ - с 11.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 9.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на март 2021 г. спрямо края на март 2020 г. има в икономическата дейност „Строителство“ - с 0.9 хиляди, което в проценти е със 7.0%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2021 г. е 1 294 лв., за февруари - 1 295 лв. и за март - 1 349 лева. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. - 1 313 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната.

Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 989 лв. и София 1 410 лева. През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 0.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 24.0%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 14.5% и „Държавно управление“ - с 6.3%.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2021 г. са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 930 лева;

„Финансови и застрахователни дейности“ - 1 829 лева;

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 653 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 755 лева;

„Култура, спорт и развлечения“ - 840 лева;

„Операции с недвижими имоти“ - 869 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 15.5%, а в частния сектор - със 7.4%. Това съобщават експерти от Териториално статистическо бюро - Североизток отдел "Статистически изследвания - Варна". 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.