Леко увеличение се забелязва в броя на лицата, водени на отчет в детските педагогически стаи във Варненска област. За миналата 2020 година там са следили 595 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, обявиха от НСИ, Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна".

Над 84 на сто от водените на отчет са на възраст между 14 и 17 години. По-голямата част са момчета - 467 (или над 78 %). Учащи са близо 83 на сто от водените на отчет.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти.

През миналата година са регистрирани 52 пострадали от престъпления деца на възраст между 8 и 17 години, от които 2/3 са момчета. Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 21 деца. Следват пострадалите от нанесени телесни повреди (14 деца), от блудство (3), от грабежи (2) и изнудване (2 деца).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.