През април 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 135 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.7 хил., а на леглата - 12.2 хиляди. Това показват данните на НСИ, Териториално статистическо бюро - Североизток отдел "Статистически изследвания - Варна".

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през април 2021 г., е 32.8 хиляди. Българските граждани са реализирали 21.9 хил. нощувки, а чуждите – 10.9 хиляди. През април 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 60.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.0% от нощувките на български граждани и 23.2% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 32.2 и 16.3%.

През април 2021 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия, Израел, Румъния и Гърция. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през април 2021 г. достига 14.2 хиляди. От всички пренощували лица 80.2% са българи, като 40.6% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 2.8 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия - 22.6%, след тях се нареждат тези от Румъния - 14.8%, от Израел - 14.3% и от Украйна - 7.3%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 69.1% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.4 (фиг. 2

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.