Ново многофункцуонално медийно студио беше открито официално днес в Икономическия университет във Варна.

То е оборудвано с модерна аудиовизуална техника и има три снимачни площадки, където ще се изработват както аудио подкаст материали, така и видео интервюта с представители на бизнеса, академичното ръководство, преподаватели и студенти.

В дейностите активно ще участват студентите от специалността „Дигитални медии и ПР“ и всички други, които имат желание да развиват интересите си в тази област. В него ще се създава и дигиталното съдържание на Youtube канала „Кариерна академия“ – новият голям проект на Икономически университет – Варна, който стартира на 11.02.2021 г.

Всичко това нямаше да е възможно без спомоществователските жестове на партньорите от бизнеса – над 25 фирми и организации.

Обстоятелствата наложиха събитието да се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки и затова присъстваха само допустимият брой участници и гости, но пък всички съпричастни можеха да го проследят онлайн в Youtube канала на университета.

Приветствия по време на официалното откриване отправиха: проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна, проф. д-р Стоян Стоянов – главен секретар на ИУ – Варна, Илин Димитров – директор на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“.

Проф. Станимиров благодари на всички партньори от бизнеса и други организации, без чиито дарителски жестове красивото и многофункционално медийно студио нямаше да изглежда по този начин. В знак на признателност той им връчи дарителски грамоти от името на ИУ – Варна.

Голяма част от реализацията на проектите за медийно студио и „Кариерна академия“ беше и ще продължи да бъде дело на екипа в Център „Кариери предприемачество и маркетинг“.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.