Бъдещите офицери от новия випуск 2020 официално прекрачиха прага на морската Алма матер във Варна. Сред тях са и курсантите за специалността "военен лекар", която е пилотен проект между Морското училище, Медицинския университет и Военномедицинската академия.

Церемонията по тържественото приемане се състоя пред паметника на патрона на училището Никола Вапцаров. Приветствени слова отправиха зам.-началникът по административната част и логистиката капитан I ранг Емил Йорданов, и началникът на МБАЛ – Варна към ВМА полковник проф. Ивайло Въжаров. От името на родителите поздравление отправи Анета Мартинова – майка на един от курсантите. Младежите и девойките бяха запознати със своите командири, а след церемонията получиха униформите си.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.