Двама възпитаници от специалност „Право" на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и един от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" от днес са стажант-юристи в Окръжен съд - Варна. За тях задължителният професионален стаж е последната обучителна стъпка, преди да положат изпит и да придобият юридическа правоспособност.

Съдебните кандидати бяха посрещнати от председателя на институцията – съдия Марин Маринов, който отправи лични пожелания и разговаря с тях за предпочитанията им за ментори и сфера на развитие. На официална церемония на всеки от тях беше стажантската книжка.

Съдебните кандидати получиха допълнителна информация за това, как ще преминат 6 месеца запознаване със съдебната система. Те ще имат 2 месеца общ и 4 месеца специализиран стаж. През това време те би трябвало да се запознаят с основните функции и организация на дейността на органите на съдебната власт, за да могат по-късно да направят избора си за професионалната реализация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.