Нови специалности се откриват в Професионалната гимназия по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ в Суворово за учебната 2021/2022 година. Първата специалност е "Икономическа информатика" с професия „икономист-информатик”, втората - "Трайни насаждения", като професията, която се придобива по нея е „техник-растениевъд” и третата специалност е „Пътно-строителна техника”, с професия „техник по транспортна техника”.

Въвеждането на нови професии в гимназията стана възможно след 2016 година, когато бе приет новият Закон за предучилищното и училищно образование, съобщи директорът Марияна Великова. Тогава училището от държавно стана общинско и това ни даде шанс да разкриваме нови специалности съобразени с търсенето на специалисти на пазара в страната и конкретно в нашия регион, допълни тя.

В училището се обучават деца от областите Варна, Добрич и Шумен. Голяма част от тях се реализират по местата където живеят, някои създават и собствени земеделски кооперации, с които след това гимназията си сътрудничи, обясни Марияна Великова. До преди години преобладаващите ученици са били момчета, но сега са почти изравнени и училището е търсено и предпочитано и от момичета.

През тази учебна година тук бе изграден и училищен STEM център по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, съобщава Радио Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.