По ОП "Региони в растеж" ще бъдат изградени два нови Центъра за грижи за лица с различна форма на деменция във Варна. 55 потребители ще могат да ползват услугите на Центровете. Начало на изпълнението на проекта ще бъде поставено на 23 юни в 11 ч. на ул. "Петко Стайнов" 7, съобщиха от дирекция "Социални дейности" към Община Варна.


След основен ремонт на сградата, тя ще бъде превърната в Дневен център за подкрепа на лица с деменция и техните семейства, с капацитет 40 места. За посетителите ще бъдат осигурени помещения за почасов отдих, дневна стая, зали за арт- и трудотерапия, физиотерапия и за индивидуална работа. Предвижда се да бъде изграден и нов Център за грижа за лица с различни форми на деменция, с капацитет 15 места, в район "Владислав Варненчик". Застроената площ е 550 кв.м, на които ще бъдат разположени 8 двойни стаи със самостоятелни санитарни помещения, дневна, трапезария, сензорна стая, стая за рехабилитация и помещение за персонала. Проектът е на обща стойност 1,37 млн. лв., от които 941 303 лв. са от ЕС - чрез Европейския фонд за регионално развитие, а останалите средства са национално съфинансиране и собствен принос на община Варна.
Срокът за изпълнение на планираните дейности е 24 месеца, съобщиха от БТА. След реализирането на проекта и чрез използване на възможностите, които предлага Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Община Варна ще пристъпи към оборудване и обзавеждане на центровете и създаване на кадрови капацитет за новите услуги.
Деменцията е един от най-значимите здравни и социални проблеми и в резултат на високата заболеваемост, прогресивната загуба на автономията на болните и спецификата на необходимите грижи, изискващи изключителни здравни, морални и финансови разходи. Осигуряването на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания, включително с придобити дегенеративни заболявания, е един от ключовите приоритети в Националната стратегия за дългосрочна грижа, реализирана на местно ниво чрез стимулирането на интегрирани услуги, целящи подобряването на качеството на живот.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.