Школи „Графичен дизайн“ и „Православни християнски ценности и традиции – Иконопис“ ще отворят врати тази есен в ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Обучението по графичен ще приобщи учениците към света на изкуството, да развие зрителните им възприятия, въображението и фантазията. По този начин то ще формира естетическо възприятие и художествен вкус. Възпитаниците на тази школа ще усвоят основни техники, работа с цвят, графични програми и др.

Направлението „Иконопис“ е предназначено за деца, които са на възраст между 11 и 18 години. Обучението в школата ще има за цел да запознае учениците с правилата за изписване, каноните, символите и тяхното значение, технологията на старите майстори, историята на християнското изкуство.

Обучението в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, е напълно безплатно. Приемът в школите на ОДК се осъществява посредством електронна система, която е качена на официалната уеб страница на ОДК – www.odk-varna.com.
Eлектронната система ще бъде активна от утре (1.06.2021 г.) на адрес:
https://odk.is-vn.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.