Специалисти откриха, че нови пукнатини са се образували по тръбопровода за отпадни води, положен на дъното на Варненското езеро. Проблените участъци са установени при огледа на тръбата след извършения ремонт от фирата изпълнител. Това съобщиха от пресслужбата на община Варна.

В периода от 29 янураи до 02.02.2021 г., беше извършен ремонт на установения проблемен участък на временно положения тръбопровод във Варненското езеро от фирма „Хидроремонт ИГ“ ООД, във връзка с установено прегъване на тръбата и наличие на пукнатина.

От 2 февруари до 8 февриари 2021 г. включително бе извършен цялостен оглед на подводното съоръжение, уточняват от общинската пресслужба.

На 9.февруари 2021 г. бе получено уведомление от фирмата, в което е посочено, че са установени и други проблемни участъци с локални пречупвания и пукнатини. На 10.02.2021 г. община Варна е уведомила за случая РИОСВ -Варна, „ВиК-Варна“, Областна управа - Варна, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския регион.

Фирмата - изпълнител има техническа готовност за отстраняване на проблемите и осигуряване на допълнителна защита на временно положеното съоръжение. Тъй като ремонтните дейности са зависими от метеорологичните условия и корабния трафик във Варненското езеро, индикативният срок за отстраняване на възникналите проблеми, е до 30 дни.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.