За пореден месец Окръжен съд – Варна прие петима юристи, които ще преминат задължителния си професионален стаж в институцията.Четирима от тях са възпитаници на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, а един е на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

По традиция стажант-юристите бяха посрещнати от председателя на Окръжен съд – Варна съдия Марин Маринов, от когото официално получиха стажантските си книжки. Той разговаря с бъдещите си колеги за предпочитания им за правна материя, както и мястото, където планират да работят в бъдеще. Благодари им за избора и посочи, че в съда са обособени гражданско, търговско и наказателно отделение, които им предоставят възможност да избират с какви дела да работят в завършващия етап от своята подготовка.

Стажантите разполагат с два месеца за т.нар. общ стаж. Неговата цел е общо запознаване с основните функции, задължения и с организацията на дейността на органите на съдебната власт. През това време те трябва да придобият практически познания по насрочването, подготовката и провеждането на съдебните заседания иизготвянето на съдебни актове. В случай, че стажът е в следствието - ще натрупат знания за провеждането на разследване, способите на доказване в досъдебното производство и изготвянето на актове от следователя. При избор на прокуратурата ще научат повече за спирането и прекратяването на наказателното производство, изготвянето на актовете, постановявани от прокурора след приключване на разследването, както и тези по реда на инстанционния и служебния контрол.

През останалите четири месеца стажантите преминават специализиран стаж в конкретно избраната област на правото. Те задължително участват в изготвянето на проекти на актове и документи, свързани с предмета на дейност на съответната професия. Този етап от подготовкатасе провежда под ръководството на наставник с най-малко 5 години стаж на съответната длъжност.

След преминаване на професионалния стаж юристите полагат изпит за придобиване на юридическа правоспособност в Министерството на правосъдието.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.