Триизмерни холограми на потънали кораби от българската акватория на Черно море и дигитална интерактивна карта на богатствата от морското дъно ще бъдат представени днес във Военноморския музей във Варна.
Те са част от резултатите, постигнати по европейския проект Treasure от Сдружение „Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации“ (БАТТИ).

Сдружението участва в проекта като партньор на румънската община Констанца, заедно с община Унгени, Молдова, и община Енез, Турция.

В продължение на две години БАТТИ организира курсове за подводна археология, възложи холистично проучване на Черноморското дъно и изготви дигитална интерактивна карта на подводните богатства. В нея са включени както обекти от подводната археология, така и животински видове.

Част от проекта са и триизмерните холограми на потънали кораби, които ще могат да бъдат видяни днес, съобщиха от Военноморския музей.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.