На свое заседание днес Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). С промените се изменя организационната структура на министерството, пряко свързана с мрежовата и информационната сигурност и с цел прецизиране и подобряване на контролните правомощия на органите в системата на МОСВ.

С промяната част от функциите по осъществявания контрол върху дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) и Басейнови дирекции (БД) се обединяват в едно административното звено - дирекция „Национален координационен център“. В същото време Центърът събира и обработва информация от регионалните структури на МОСВ и други институции, свързана с компонентите на околната среда. Промените ще доведат до ефективност в работата на администрацията на МОСВ, свързана с контрола върху дейността на РИОСВ и БД и подобряване на организационното управление на дейността по информационно обслужване, съобщиха още от пресцентъра на МС.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.