Филиалът на Спешна помощ в Бяла получи чисто нова линейка, съобщиха от общината в морския град. Специализираният автомобил е придобит по Оперативна програма „Региони в растеж“ по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна помощ“.

На скромна церемония по връчване на ключовете на новата линейка присъстваха кметът на община Бяла – инж. Пеньо Ненов, кметът на община Несебър – Николай Димитров, д-р Димитър Петров – отговорник на филиал, д-р Иван Здравков – заместник-директор на ЦСПМ-Варна и други официални лица.

Оборудването и възможностите на новия специализиран автомобил бяха демонстрирани на шофьорите от Милко Лефтеров – ръководител „Транспорт“ към ЦСМП – Варна. Новата техника ще повиши значително качеството и бързината при реакция на спешни случаи както за Бяла и селата от общината, така и за населените места от община Несебър, които влизат в обхвата на обслужване на филиала в Бяла.

„В това трудно време и ситуацията, която настана с пандемията от COVID-19 е важно да продължаваме обединени да работим за хората. Филиалът на спешна помощ в Бяла обслужа голяма територия – две общини, в две области. Искам да изкажа благодарност към целия екип на филиала в Бяла и да пожелая на всички, които работят тук да са най-вече здрави.“ пожела инж. Ненов.

Снимки: община Бяла 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.