На Богоявление, филиалът за спешна помощ в град Белослав получи чисто нова оборудвана линейка.
Със скромна церемония, д-р Мая Рашкова - директор на Центъра за спешна медицинска помощ - Варна в присъствието на инж. Деян Иванов - кмет на община Белослав, екипът на спешна медицинска помощ и зам.кметовете инж. Светла Колева и Деница Тодорова, връчи ключовете на линейката. Новият автомобил бе осветен от отец Иван.
Линейката е придобита в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Инвестиционният проект за модернизация на спешната помощ се реализира на територията на цялата страна, като целта е да се осигури, безопасност и равнопоставен достъп до качествена спешна медицинска помощ.
Новата придобивка е с модерно оборудване и ще помогне на медиците да оказват навременно необходимата помощ на всички нуждаещи се пациенти от община Белослав и община Аврен.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.