За пореден път се провежда демонстрация в защита на горски масив в района на варненския квартал "Виница". Местните хора не искат тя да се изсича, а да се върне статутът й на защитена гора, предаде NOVA TV. 

Подобен протест се провежда за четвърта поредна събота. Хората блокираха основния път за "Виница" с искане да им бъде обърнато внимание. До този момент те са подали сигнали до всички институции. Според местните хора изсичането на боровите гори е абсолютно незаконно, тъй като те са засадени със защитна цел против наводнения и свлачища.

Според приетия Общоустройствен план през 2012 година теренът е включен в урбанизирана зона за ниско застрояване и предстои да бъдат издигнати сгради. Това според протестиращите ще създаде предпоставка за свлачища и наводнения.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.