Хартиените рецепти остават и след 1 юни. Предложението е на здравното министерство и идва броени дни преди окончателно да влязат в сила електронните рецепти. До обрата се стигна след становище на Българския лекарски съюз, в което се казва, че някои медицински лица ще имат затруднения включително и финансови, за да внедрят нужния софтуер.

С проектонаредбата се дава възможност заедно с електронните рецепти да се издават и хартиени, а целта е да се гарантира достъпа до лекарства. Дори и промяната да стане факт, тя няма да важи за лекарствата, които изцяло или частично се покриват от здравната каса - за тях ще се изисква само електронна рецепта, съобщава NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.