Нито един кандидат не се е явил на търга за отдаване под наем на ферибота "Героите на Севастопол", чийто оператор до 26 август беше Параходство "Български морски флот" (БМФ) на братя Домусчиеви. Собственик на кораба е държавната компания БМКЦ ("Български морски квалификационен център"). Наддаването трябваше да се състои на 28 август, но интересът към него е бил нулев, съобщиха от дружеството. Втори търг е насрочен за 28 септември.

Преди година корабната компания на Кирил и Георги Домусчиеви прекрати договора си за наем и на другия държавен ферибот - "Героите на Одеса", който е близнак на "Героите на Севастопол". След решение за приватизацията му, гласувано от Народното събрание, в момента той е в разпореждане на Агенцията за предприятията (бившата Агенция на приватизация), но процедура за продажба все още не е започнала.

Вероятно след края на септември същата ще бъде и съдбата и на "Героите на Севастопол". Двата ферибота са морално стари и пределно амортизирани, поради което най-вероятно ще бъдат продадени за скрап.

Според текста на обявата срокът, за който БМКЦ сега прави опит да отдаде "Героите на Севастопол", е 730 дни, а началната тръжна цена е 750 долара без ДДС за календарен ден.

Размерът на гаранцията за участие в наддаването е равна на наема за 180 дни и е предвидено тя да бъде задържана като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на наемателя. Кандидат за участие в търга е можело да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, съобщи "Дневник".

Фериботите бяха отдадени под наем за пръв път през 2009 г. за около 1500 долара на ден за период от пет години. В началото на юли 2014 г. обаче при сключването на нов петгодишен договор с БМФ тази цена бе свалена наполовина, а обяснението за това беше липса на товари. Така ако за първия петгодишен период на наема държавата бе получила малко над 2.7 млн. долара, за втория приходите бяха два пъти по-малко, или около 1.37 млн. долара.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.