Експерти от различни структури на сектор „Гори“ проведоха двудневно обучение по горска сертификация на територията на СИДП. Лесовъди от 18 стопанства на предприятието имаха възможност в зала и на терен да си припомнят изискванията и препоръките за устойчиво стопанисване на горите, представени от Нели Дончева, Добромира Димова, Станислав Лазаров и Александър Бърдаров. Как четиримата са се събрали заедно и кое ги обединява ще разберете от Нели Дончева от WWF.

С Добромира, Станислав и Александър се познаваме от ЛТУ-София. През годините сме работили заедно по различни задачи и проекти. От 2006 до 2012 г. например с Доби деляхме една стая в ДПП „Витоша“. Тя беше Зам. Директор на парк Витоша, а моята основна задача бе да търся допълнително финансиране чрез разработване на различни проекти. От нея научих много, защото тя е добър професионалист и организатор, но най-важното за мен бе, че има усет за човещина, което е важно за всички хора на ръководни позиции. Със Станислав и Александър ни събра работата по различни проекти, например проектът за разработване на първата национална горска политика и стратегия за България, проект „Родопи“ и други. Всичко това ни помогна да се стиковаме в съвместната ни работа.

След като започнах работа във WWF сътрудничеството ни продължи, по теми от сферата на горите с висока консервационна стойност, горската сертификация, възстановяване на крайречни горски местообитания и др. Още много общи работни моменти сме имали през годините – правихме специализирани горски филми, работихме по теми за биоразнообразието в горите, участието на заинтересованите страни в горската сертификация и мн.др. Тримата са технически експерти, подпомагащи работната група, която разработи Националния стандарт за горска сертификация на България. И тримата са действащи одитори по горска сертификация и благодарение на богатия им практически опит провежданите от WWF специализирани обучения по горска сертификация с тяхно участие са интересни и полезни за колегите работещи в сертифицирани стопанства, или такива в процес на сертификация. Поне такава е обратната връзка, която получаваме от стопанствата в които сме организирали обучения.

През 2017г. влезе в сила първия стандарт за горска сертификация в страната и решихме, че е време да отдадем и част от знанията ни на хората, които работят в тази насока. Първите обучения, които проведохме бяха в ЮЦДП и ЮЗДП. Сега се очаква да бъде приет и ревизирания стандарт, което отново ще ни срещне с хората от тези предприятия, защото има някои промени и нови изисквания.

Радвам се, че през тази година и от СИДП се обърнахте към нас за обучение на лесовъди от териториалните поделения. За мен лично това означава, че цените WWF и обучинията по горска сертификация, които провеждаме.Поканата да проведем това двудневно обучение, според мен, показва, че ръководството на Североизточното предприятие приема сериозно горската сертификация и се старае да поддържа сертификата си за устойчиво управление на горите, което е изключително важно. За мен лично обученията дават възможност да чуя пред какви предизвикателства са изправени колегите от практиката и виждам, че сме на едно мнение по много въпроси. Смея да твърдя, че противопоставянето горски - еколози е изкуствено създадено от хора извън системата и е време да излезем от този модел, защото всички ние сме от едната страна на барикадата. Мисля че е време да се обединим, защото и за лесовъдите, и за еколозите са важни горите в страната ни и ако работим заедно ще постигнем много повече. Това е правилното решение и след всяка среща с колегите по места, виждам че сме все по-близо до този момент – да заработим заедно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.