„Неизпратени писма до Маргарита" е новата книга на Иван Гарелов. „Това не е моята биография, това е по-скоро биографията на България и на света, видяна през моите очи в годините, в които бях активен журналист". Това каза в интервю пред БНР журналистът:

"Взаимствал съм епистоларната форма от един полски писател. Преди години бях чел книгата "Писма до госпожа Z“ и оттам ми хрумна идеята. Формата на писане ми е удобна, защото става въпрос за една моя приятелка от Гърция. Като прочетете книгата, ще разберете коя е тази мистериозна Маргарита. Тя е истинска фигура".

Иван Гарелов вече е сътрудник в парламентарната комисия по култура.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.