Външното оценяване след 4-и и 10-и клас е задължително по закон, така че от гледна точка на това то няма да отпадне“, коментира пред БНР Евгения Костадинова, директор на дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в Министерството на образованието и науката.

Министърът на образованието Красимир Вълчев също заяви, че няма да има отпадане на външното оценяване след 4-и и 10-и клас, независимо че омбудсманът поиска това да стане тази година, заради пандемичната обстановка и дистанционното обучение.

Много дебати се водят на тема: За и против отмяната на матурите през 2021г. за учениците в 4-и и 10-и клас. Много от преподавателите са на мнение, че те трябва да се проведат, отбой се наблюдава сред родителите. Това коментира за Радио Варна Красимир Димитров, директор на ОУ „Васил Друмев“ във Варна.

Още през август месец на сайта на МОН е публикувана информация как ще изглеждат външните оценявания и кои ключови резултати от обучението ще бъдат измервани на изпитите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.