Предложения за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Варна разгледа днес ресорната комисия към местния парламент. Промените бяха внесени от общинския съветник Николай Капитанов, според когото те ще създадат по-ефективен ритъм на работа в Съвета.

Едно от предложенията беше председателят на Общинския съвет във Варна да свиква редовно заседание всеки трети четвъртък на месеца. Уведомяването на съветниците за сесиите, както и за заседанията на комисии да става не по-късно от 5 работни дни преди провеждането им, гласят другите предложени промени. Аргументът за увеличаване на сроковете е да могат съветниците да се запознаят по-обстойно и задълбочено с материалите.

Според действащия правилник членовете на Съвета трябва да бъдат информирани за предстояща сесия не по-късно от 3 дни преди нея и съответно 48 часа преди заседание на комисия.

Председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, който се включи в работата на комисията, изрази несъгласие с тезата, че заседанията се свикват в последния момент. „Голяма част от предложенията влизат поне 2-3 седмици преди провеждането на съответното заседание. Те се изпращат ежедневно по имейлите на всеки един съветник.

Това, че е практика колеги да се запознават с материалите преди заседание, а не регулярно, е съвсем друга тема“, коментира Балабанов. Той даде за пример Пловдив, където заседанията на комисии се свикват 24 часа преди това, а в някои градове самите председатели определят сроковете, в които да бъдат насрочени заседанията.

„По отношение на сесиите е разписано, че уведомяването става не по-късно от 3 работни дни. Дали ще бъдат 3 или 5 дни, не виждам особена разлика. Поемайки ангажимент да сме общински съветници, ние сме наясно, че това трябва да ни е приоритет в работата“, изтъкна още председателят на местния парламент.

След гласуване Вр.К „Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна” не прие предложените промени.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.