Спартак (Варна) освободи Димитър Митов като треньор в школата на клуба. Ръководените от него отбори - набор 2007 г. и набор 2009 г., ще имат нови наставници, съобщиха от клуба.

Айкут Мустафов поема родените през 2009 г., а Васил Петров - набор 2007г., като той ще съвместява това с поста директор на ДЮА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.