Успешно продължава международният проект „SILC Road local culture“ SILC, който стартира в Икономическия университет във Варна в началото на 2019 г. по програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Бюджетът на висшето училище, което е партньор по проекта, е 198 110 евро. Водеща организация е Аристотелският университет в Солун, а останалите партньори са от Армения, Румъния и Грузия.

Основната идея на проекта е да се анализират неизползваните възможности за културен туризъм, които съществуват по Пътя на коприната, и да се идентифицират перспективите за създаване на нови туристически мрежи. Целта е да се документира и картографира културният отпечатък на Пътя на коприната, както и да се оцени и разкрие потенциалът за развитие на районите, които попадат на древния търговски път. Част от проекта е и създаване на първата по рода си пътна виртуална обсерватория – иновативен инструмент за информация, който трябва да формира интересни дестинации и да популяризира неизвестното и неизползвано културно наследство на местно и междурегионално равнище по линията на Западния път на коприната. Ще бъде изградена и предприемаческа SILCNET мрежа, в която ще се прилагат единни стандарти на туристическа услуга и продукти, а членовете й ще обменят и споделят своите знания и опит.

В рамките на проекта ще бъде създаден отличителен знак за предприемачите по Пътя на коприната. Етикетът SILCNECT Entrepreneurship Label е система за сертифициране на предприемачите, които предлагат туристически продукти на Пътя на коприната. Целта е да се създаде общ инструмент за стимулиране на местните икономики и да се изградят отношения между страните от Черноморския басейн. От своя страна дейностите по обучение на предприемачите за придобиване на SILCNECT Label ще подпомогнат създаването на идеи за иновации, сътрудничество и търговска свързаност сред бизнеса в сферата на туризма.

Продължителността на проекта е 30 месеца, а периодът на изпълнение е от 2018 г. до 2021 г., уточняват от Областния информационен център – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.