Изграждането на новия парк е част от проект „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изглаждането на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“, с който Община Бяла спечели финансиране по процедура BG14MFOP001-4.014 по Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености от Стратегията за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни Чифлик-Аврен. Общата стойност на проекта е малко над 380 хиляди лева.

Новото място за отдих се намира на улица „Черноморка“, водеща към плажа, в непосредствена близост до спортния комплекс „Черноморец“. В парка ще бъдат обособени зони за отдих, както и зона за игри за децата. Предвидена е вертикална планировка с цъфтящи дървета и храсти. Новата придобивка ще бъде достъпна за хора в неравностойно положение.

В последните няколко години, с реализирането на няколко успешни проекта зоната около спортния комплекс се превърна в атрактивно място за жители и гости на града от всички възрасти. Стадиона и спортните площадки за баскетбол и стрийтфитнес се използват активно, а сега вече ще има място за игри и за най-малките.
В първият етап от проекта бяха изградени три детски площадки в Горица, Господиново и Дюлино, които вече се радват на интерес от страна на малчуганите.

Чрез инвестициите в обществени зони за отдих и спорт ще се подобри околната среда на територията на общината. Подобряването на околната среда на територията на общината е от важно значение за посещаемостта и от гости и туристи. Реализирането на проектното предложение ще стимулира желание сред младите хора и децата да спортуват и развиват различни видове спортни умения. Проектът ще осигури възможност за спорт и отдих в свободното време на жителите, гостите и туристите на Община Бяла.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.