Направиха първа копка по проект за изграждане на битово-фекална канализация с помпена станция и тласкател, с. Разделна - кв.„Стара гара", община Белослав“.

Проектът е финансиран по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и сключен между общината и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Сред официалните гости на церемонията присъстваха Областният управител на област с административен център Варна Стоян Пасев, Невяна Кюркчиева – инвеститерски контрол на ПУДООС към РИОСВ гр. Варна, Иво Иванов – директор производство към „ОЛИВА“ АД и Теодора Караиванова - ръководител проект в „ОЛИВА“ АД. и други, с които бе поставено началото на строежа.

Проектът се изпълнява по административен договор за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ с ПУДООС, на стойност 1 540 562,06 лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.